Ảnh ngẫu nhiên

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Gio Hoà.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > dANH SÁCH GIÁO VIÊN >

  DANH SÁCH GIÁO VIÊN

  Phßng GD & §T Gio Linh    Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt NamTr­êng TH gio Hßa                               §éc lËp – Tù do - H¹nh phóc    ------------------                                               ------------------------Sè: 03/Q§ -TTH                                         Gio Hßa, ngµy 6  th¸ng 9 n¨m 2009                                                     QuyÕt ®Þnh(V/v thành lập hội đồng coi thi - chấm thi chất lượng đầu năm học 2009 2010) HiÖu tr­ëng tr­êng tiÓu häc Gio Hßa               C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1832/ 2002/ Q§ - UB ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2002 cña UBND tØnh Qu¶ng TrÞ vÒ viÖc ban hµnh mét sè quy ®Þnh vÒ ph©n cÊp qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc- c¸n bé ngµnh GD – §T tØnh Qu¶ng TrÞ.          C¨n cø c«ng v¨n h­íng dÉn nhiÖm vô n¨m häc 2009– 2010.          Theo ®Ò nghÞ cña bé phËn chuyªn m«n vµ BGH nhµ tr­êng.                                                   QuyÕt ®Þnh            §iÒu 1: Nay thµnh lËp héi ®ång coi thi vµ chÊm thi chÊt l­îng hc sinh đầu năm học 2009 - 2010 gồm các ông bà có tên sau: 
  TT Họ và tên Nhiệm vụ được phân công Ghi chú
  1 Ông: nguyễn Hữu Thân Chủ tịch  
  2 Bà: Lê Thị Nhật P. chủ tịch  
  3 Bà: Nguyễn Thị Liễu Thư ký  
  4 Bà: Nguyễn Thị Quy Coi - Chấm Thi lớp 5  
  5 Bà: Trần Thị Thương Coi - Chấm Thi lớp 4  
  6 Bà: Nguyễn Thị Hường Coi - Chấm Thi lớp 3  
  7 Bà: Nguyễn Thị Thanh thuỷ Coi - Chấm Thi lớp 2  
         
         Thêi gian lµm viÖc cña héi ®ång: - B¾t ®Çu tõ 14 giê ngµy 7 th¸ng 9 n¨m 2009 ®Õn khi hoµn thµnh nhiÖm vô.§iÒu 2: Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña H§ coi thi vµ chÊm thi thùc hiÖn theo quy chÕ hiÖn hµnh cña Bé GD&§T. §iÒu 3: C¸c bé phËn cã liªn quan, c¸c «ng (bµ) cã tªn ë ®iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyết định này.                                                                               Hiệu trưởng                                                                       NguyÔn H÷u Th©nPhßng GD & §T Gio Linh    Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt NamTr­êng TH gio Hßa                               §éc lËp – Tù do - H¹nh phóc    ------------------                                               ------------------------Sè: 02/Q§ -TTH                                         Gio Hßa, ngµy 25  th¸ng 9n¨m 2009                                                     QuyÕt ®Þnh(V/v phân công chuyên mônCBGV - CNV trường Tiểu học Gio Hoà năm học 2009 -2010) HiÖu tr­ëng tr­êng tiÓu häc Gio Hßa               C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1832/ 2002/ Q§-UB ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2002 cña UBND tØnh Qu¶ng TrÞ vÒ viÖc ban hµnh mét sè quy ®Þnh vÒ ph©n cÊp qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc- c¸n bé ngµnh GD - §T tØnh Qu¶ng TrÞ.          C¨n cø quyết định số 552/2003/QĐ-UB ngày 7 tháng 5 năm 2003 của UBND huyện Gio Linh ban hành một số quy định về phân cấp quản lý công tác TCCB ngành GD-ĐT.        Căn cứ quy trình nhiệm vụ năm học 2009 - 2010        Xét theo ®Ò nghÞ cña bé phËn chuyªn m«n vµ BGH nhµ tr­êng.                                                   QuyÕt ®Þnh            §iÒu 1: Nay phân công chuyên môn cho CBGV - CNV trường Tiểu học Gio Hoà năm học 2009 - 2010 gồm các ông (bà) có tên sau:       
  TT Họ và tên Nhiệm vụ được phân công Ghi chú
  1 Bà: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Dạy và chủ nhiệm lớp 1, thủ quỷ.  
  2 Bà: Nguyễn Thị Hường Dạy và chủ nhiệm lớp 2  
  3 Bà: Nguyễn Thị Dung Dạy và chủ nhiệm lớp 3 Tổ trưởng tổ 1.2.3
  4 Bà: Nguyễn Thị Quy Dạy và chủ nhiệm lớp 4 Tổ trưởng tổ 4 - 5, bồi dưỡng học sinh giỏi môn TV lớp 4( chiều thứ 3 và chiều thứ 5)
  5 Bà: Trần Thị Thương Dạy và chủ nhiệm lớp 5 Bồi dưỡng học sinh giỏi môn TV lớp 5 chiều thứ 2 và thứ 6).
  6 Bà: Nguyễn Thị Liễu Dạy thay giáo viên ốm đau.  
  7 Ông: Hoàng Văn Hoà Dạy bồi dưỡng môn Toán khối 4.5 Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán (lớp 5 chiều thứ 2 thứ 4 và thứ 6. Lớp 4 chiều thứ 3 và chiều thứ 5)
  8 Bà: Trần Thị Tiếm Dạy thay tổ trưởng tổ 1.2.3, thủ quỹ, 2 buổi lớp 4 và 1 buổi dạy thay ốm đau. Dạy lớp 4 chiều thứ 3 và thứ 5. dạy thaytổ trưởng sáng thứ 3, thủ quỷ sáng thứ 6.
  9 Ông: Nguyễn Như Thành Dạy lớp 5 tuần 2 buổi, dạy thay tổ trưởng tổ 4- 5, chủ tịch Công đoàn. Dạy lớp 5  chiều thứ 2 và thứ 6, dạy thay tổ trưởng sáng thứ 5.
  10 Bà: Nguyễn Thị Thu Phương Dạy hát nhạc và HĐTT khối 1 đến khối 5, phụ trách văn nghệ.  
  11 Ông: Nguyễn Thắng Dạy thể dục khối 1 đến khối 5, tổng phụ trách Đội.  
  12 Ông: Trần Đức Quân Kế toán - văn phòng  
  13 Bà: Trương Thị Diệu Lệ Thư viện - Thiết bị.  
  14 Bà: Trần Thị Hoàng Yến Dạy Mĩ thuật và kĩ thuật khối 1- 5. phụ trách văn nghệ.  
  15 Bà: Lê Thị Nhật Phụ trách chuyên môn - Dạy thay ốm đau.  
  16 Ông: Nguyễn Hữu Thân Phụ trách chung - Dạy thay ốm đau.  
         Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CBGV - CNV thực hiện theo quy định. Phó hiệu trưởng có nhiệm vụ phối hợp với hiệu trưởng tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch của trường.     Điều 3: Các bộ phận có liên quan, các ông( bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.                                                                                          Hiệu trưởng                                                                                                                                                                           Nguyễn Hữu Thân 
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Hữu Thân @ 08:46 07/10/2009
  Số lượt xem: 174
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến