Ảnh ngẫu nhiên

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Gio Hoà.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > QUYET DINH >

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO

  Phßng GD & §T  Gio Linh                  Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt NamTr­êng TH Gio Hßa                                       §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc     -------------------                                                    -----------------------                                                                          Gio Hßa, ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2008 QuyÕt ®Þnh“V/v thµnh lËp Ban chØ ®¹o x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc  HiÖu tr­ëng tr­êng tiÓu häc Gio Hßa - C¨n cø c«ng v¨n sè 7720/ BGD & §T – GDTH ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2008 cña BGD & §T vÒ viÖc h­íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2008 – 2009 ®èi víi GD tiÓu häc.- C¨n cø chØ thÞ 40/ 2008/ CT- BGD § T vÒ viÖc ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” trong c¸c tr­êng phæ th«ng giai do¹n 2008- 2013.- C¨n cø quy tr×nh chØ ®¹o cña Së GD & § T.- C¨n cø h­íng dÉn nhiÖm vô n¨m häc 2008 – 2009 cÊp tiÓu häc cña phßng gi¸o dôc Gio Linh- C¨n cø nhiÖm vô n¨m häc cña tr­êng TH Gio Hßa. QuyÕt ®Þnh - §iÒu 1: Thµnh lËp BC§ “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc” cña tr­êng tiÓu häc Gio Hßa gåm c¸c «ng (bµ) cã tªn sau ®©y:         
  TT Hä vµ tªn Chøc vô Chøc vô do tr­ëng ®oµn ph©n c«ng Ghi chó
  1 ¤ng: NguyÔn H÷u Th©n HiÖu tr­ëng Tr­ëng BC§  
  2 Bµ: Lª ThÞ NhËt Phã HiÖu tr­ëng Phã BC§  
  3 ¤ng: NguyÔn Nh­ Thµnh Chñ tÞch c«ng ®oµn Thµnh viªn  
  4 Bµ: NguyÔn ThÞ Quy Tæ tr­ëng tæ 4.5 Thµnh viªn  
  5 ¤ng: NguyÔn Th¾ng Tæng phô tr¸ch Thµnh viªn  
  - §iÒu 2: BC§ “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” chÞu tr¸ch nhiÖm qu¸n triÖt c¸c v¨n b¶n cña ngµnh trong ®éi ngñ CBG, phô huynh, häc sinh. X©y dùng c¸c gi¶i ph¸p, triÓn khai thùc hiÖn, tæ chøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸, s¬ kÕt, tæng kÕt phong trµo thi ®ua trong tõng n¨m häc.- §iÒu 3: C¸c bé phËn cã liªn quan vµ «ng (bµ) cã tªn trong danh s¸ch t¹i ®iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy                                                                                     Tr­ëng Ban chØ ®¹oHiÖu tr­ëng                                                              NguyÔn H÷u Th©n                                                                                                      Phßng GD & §T  Gio Linh                  Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt NamTr­êng TH Gio Hßa                                       §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc     -------------------                                                    -----------------------                                                                          Gio Hßa, ngµy 28 th¸ng 11 n¨m 2008 QuyÕt ®Þnh“V/v thµnh lËp Ban kiÓm tra c«ng t¸cx©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc  HiÖu tr­ëng tr­êng tiÓu häc Gio Hßa - C¨n cø c«ng v¨n sè 7720/ BGD & §T – GDTH ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2008 cña BGD & §T vÒ viÖc h­íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2008 – 2009 ®èi víi GD tiÓu häc.- C¨n cø chØ thÞ 40/ 2008/ CT- BGD § T vÒ viÖc ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” trong c¸c tr­êng phæ th«ng giai do¹n 2008- 2013.- C¨n cø quy tr×nh chØ ®¹o cña Së GD & § T.- C¨n cø h­íng dÉn nhiÖm vô n¨m häc 2008 – 2009 cÊp tiÓu häc cña phßng gi¸o dôc Gio Linh- C¨n cø nhiÖm vô n¨m häc cña tr­êng TH Gio Hßa. QuyÕt ®Þnh - §iÒu 1: Thµnh lËp Ban kiÓm tra c«ng t¸c “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc” cña tr­êng tiÓu häc Gio Hßa gåm c¸c «ng (bµ) cã tªn sau ®©y:         
  TT Hä vµ tªn Chøc vô Chøc vô do tr­ëng ®oµn ph©n c«ng Ghi chó
  1 ¤ng: NguyÔn H÷u Th©n HiÖu tr­ëng Tr­ëng BC§  
  2 Bµ: Lª ThÞ NhËt Phã HiÖu tr­ëng Phã BC§  
  3 ¤ng: NguyÔn Nh­ Thµnh Chñ tÞch c«ng ®oµn Thµnh viªn  
  4 Bµ: NguyÔn ThÞ Quy Tæ tr­ëng tæ 4.5 Thµnh viªn  
  5 ¤ng: NguyÔn Th¾ng Tæng phô tr¸ch Thµnh viªn  
  - §iÒu 2: BKT c«ng t¸c “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” chÞu tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸, chÊm ®iÓm thùc chÊt, kh¸ch quan, ®¸nh gi¸ nh÷ng ­u  ®iÓm, nh÷ng h¹n chÕ, s¬ kÕt, tæng kÕt phong trµo thi ®ua trong tõng kú, n¨m.- §iÒu 3: C¸c bé phËn cã liªn quan vµ «ng (bµ) cã tªn trong danh s¸ch t¹i ®iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµ                                                                                    Tr­ëng Ban chØ ®¹oHiÖu tr­ëng                                                                                                  NguyÔn H÷u Th©n
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Hữu Thân @ 09:00 07/10/2009
  Số lượt xem: 256
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến