Ảnh ngẫu nhiên

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Gio Hoà.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > QUYET DINH >

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP bcđ CÚM A/H1N1

  Phòng GD & ĐT Gio Linh                     Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt NamTrường TH Gio Hoà                                         Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc            Số: 02/ QĐ- THGH                                     GioHoà, ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2007  QuyÕt ®ÞnhV/v thµnh lËp Ban chØ ®¹o Phòng chống đại dịchcúm A/H1N1 tr­êng tiÓu HỌC GIO HOÀ          Thực hiện kế hoạch số 646/KH - SGD & ĐT ngày 11/8/ 2009 của Sở GD _ ĐT Quảng Trị về hành động phòng chống dịch cúm A/ H1N.          Công văn số 380/ UBND - VX ngày 12/8/2009 về việc tỷiển khai phòng chống dịch cúm A/H1N.QuyÕt ®Þnh -Điều 1: Thành lập BCĐ “ Phòng chống đại dịchcúm A/H1N1 gồm các ông có tên sau:         
  TT Hä vµ tªn Chøc vô Chøc vô do tr­ëng ®oµn ph©n c«ng Ghi chó
  1 Ông: Nguyễn Hữu Thân HiÖu tr­ëng Trưởng  BC§  
  2 Bà: Lê Thị Nhật Phó hiệu trưởng, Phó bí thư Phó BCĐ  
  3 Ông: Nguyễn Như Thành Chủ tịch Công đoàn Ban viên   
  4 Bà: Nguyễn Thi Liễu Tổ trưởng tổ 1.2.3, BCH công đoàn. Ban viên  
  5 Bà: Nguyễn Thị Quy Tổ trưởng tổ 1.2.3, BCH công đoàn. Thư ký  
   - §iÒu 2: BCĐ xây dùng c¸c gi¶i ph¸p, triÓn khai thùc hiÖn, tæ chøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸, s¬ kÕt, tæng kÕt phong trµo phòng chng dch cúm A/H1N1.- §iÒu 3: C¸c bé phËn cã liªn quan vµ «ng (bµ) cã tªn trong danh s¸ch t¹i ®iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.                                   Tr­ëng Ban chØ ®¹o                                                                                                    Bí thư               Nguyễn Hữu Thân 
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Hữu Thân @ 09:02 07/10/2009
  Số lượt xem: 187
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến